ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบผู้นำนิสิต ประจำปี 2563

S 36044812

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้นำนิสิตเพื่อพูดคุยและรับทราบประเด็นปัญหาให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆและชี้แจงนิสิตเกี่ยวกับแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแจ้งเรื่องการซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างที่ทำการชมรมที่ชำรุดและเสียหาย และรับข้อเรื่องเรียนและข้อเสนอของนิสิตในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน ด้านกายภาพ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์