• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

2pr 073

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ การจัดงาน  และขอประทาน พระอนุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล สมทบทุน มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย ผู้เข้าเฝ้าถวายเงิน เพื่อเชิญไปถวาย แด่ พระเจ้าวรวงค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยจำนวน 3 ราย และผู้เข้าเฝ้า ถวายเงิน แด่ฝ่า พระบาทเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน 5 ราย  เสด็จทรงกดปุ่ม เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23  ประจำปี 2562 และประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมในงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจาร์ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนรอรับเสด็จ

งานเกษตรกำแพงแสน ได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ตลาดนัดวิจัย ครั้งที่ 5 พบกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากกว่า 60 ผลงาน ด้านการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน ความพร้อมของการผลิตเพื่อยกระดับการจัดการฟาร์มในระบบมาตรฐานสำหรับตลาดผลผลิตปลอดภัย การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ นิทรรศการและการประกวดด้านพืช สัตว์เศรษฐกิจ ประมง กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ

การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาและการเผยแพร่ผลงานของนิสิต นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และสื่อการศึกษา การประกวดธิดาเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนั่งรถลากเพื่อชมวิชาการศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การสาธิตและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลาดนัดต้นไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร พืชพันธ์ไม้ และในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด KU ใส่ใจ KU care ซึ่งภายในงานได้รณรงค์ให้ร้านค้าภายในงาน ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และรณรงค์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานใช้ถุงผ้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

และได้ขอประทาน พระอนุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล สมทบทุน มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 6 ราย ผู้เข้าเฝ้าถวายเงิน เพื่อเชิญไปถวาย แด่ พระเจ้าวรวงค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน 3 ราย และผู้เข้าเฝ้า ถวายเงิน แด่ฝ่า พระบาทเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน 5 ราย เสด็จทรงกดปุ่ม เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23  ประจำปี 2562 และประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมในงาน