• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1 –10 ธันวาคม 2562 “เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1 –10 ธันวาคม 2562 “เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

27ppr 30

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 –10 ธันวาคม 2562  พร้อมด้วย ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ประธานฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการด้านการวิจัย ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ประธานฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันระดับนักเรียนและเผยแพร่ผลงานนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ ประธานฝ่ายนิทรรศการด้านสัตวแพทย์ นายณัฐพงษ์ ปานขาว ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการด้านการประมง รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ประธานฝ่ายนิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์ งานวิชาการและประกวดสัตว์ และฝ่ายนิทรรศการด้านข้าว รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ประธานฝ่ายนิทรรศการแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ประธานฝ่ายนิทรรศการวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา คุณกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ประธานฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คุณเรวัติ อ่ำทอง ประธานฝ่ายนิทรรศการหอสมุดและสื่อการศึกษา รศ.ดร.วินัย พูลศรี ประธานฝ่ายนิทรรศการงานด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการด้านกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมแถลงข่าว ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

     โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนนวัตกรรมทางด้านการเกษตร การให้บริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ และการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาการเกษตรที่สนใจเพื่อให้เกิดความรู้คู่ความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพ

     โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.

     ภายในงานเกษตรกำแพงแสน ได้รวบรวมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรไว้แบบครบวงจร ประกอบด้วย การประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ตลาดนัดวิจัย ครั้งที่ 5 พบกับงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากกว่า 60 ผลงาน ด้านการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน ความพร้อมของการผลิตเพื่อยกระดับการจัดการฟาร์มในระบบมาตรฐานสำหรับตลาดผลผลิตปลอดภัย การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ นิทรรศการและการประกวดด้านพืช สัตว์เศรษฐกิจ ประมง กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาและการเผยแพร่ผลงานของนิสิต นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และสื่อการศึกษา การประกวดธิดาเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนั่งรถลากเพื่อชมวิชาการศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การสาธิตและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลาดนัดต้นไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร และในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด KU ใส่ใจ KU care ซึ่งภายในงานได้รณรงค์ให้ร้านค้าภายในงาน ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และรณรงค์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานใช้ถุงผ้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     หลังแต่ละคณะรับผิดชอบ ได้แถลงข่าว สิ้นสุดลง ก่อนพักรับประทานอาหารมื้อกลางวัน จากนั้น ได้นำแขกผู้มีเกียรติ พร้อมสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัย ตามจุดต่างๆในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 โดยจุดที่ 1 นำชมรถทำหมันสัตว์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทย์ฯ บริเวณด้านหน้า ศร.3 สระพระพิรุณ จุดที่ 2 นำชมเรือนเกษตรอภิรมณ์ คณะเกษตร กพส. ซึ่งจุดนี้ จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิต ขึ้นโดย การวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเองซึ่งมีทั้งไอศครีมนมแพะ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ กาแฟเครื่องดื่มคุกกี้และอื่นๆ จุดที่ 3 นำชมการจัดแสดงเครื่องจักรกล เทคโนโลยีทางการเกษตร THAITAM ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จุดที่ 4 นำชม Cowboy Land ชมนิทรรศการปศุสัตว์ เนื้อไก่ และ ชิมเนื้อโควากิว สุดแสนนุ่มอร่อย

     งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

เชิญชวนผู้เข้าชมงานรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ "เคยูใส่ใจ เคยูแคร์ หิ้วเป๋า ไม่เอาพลาสติก" มีทั้งกิจกรรมความรู้และวิชาการมากมาย เช่น มวยไทยนานาชาติการกุศล เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เริ่มชกเวลา 16.00 น พร้อมถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่องนิว 18

     กิจกรรมด้านสัตวแพทย์ โดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้หัวข้อสัตวแพทย์ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษโรคสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขแมว และไฮไลท์สำคัญในงาน คือ นิทรรศการด้านกัญชากัญชง ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศาสตร์ยาไทยกับการใช้กัญชา การปลูกและการใช้กัญชา.การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน สายพันธุ์กัญชาและกัญชงสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษา

     นอกจากนี้ กิจกรรม กิจกรรมสำคัญ อีกกิจกรรมหนึ่งคือโครงการ KU KPS Run for Wheels 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ดรจักรพิชัยรณรงค์สงคราม เพื่อหารายได้จัดทำวิลแชร์ให้กับสุนัขพิการที่เจ้าของขาดทุนทรัพย์ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ดรจักรพิชัยรณรงค์สงครามและรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อบริหารจัดการสุนัขจรจัดในวิทยาเขตกำแพงแสน

นักกีฬา นักวิ่ง นักออกกำลัง ประชาชนทั่วไป สนใจกิจกรรม KU KPS Run for Wheels 2020 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 086 900 5911, 065 576 2882