• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand)

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand)

12452 14

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยภาควิชาพืชสวน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand) โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน และ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 มีการเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จากนักวิจัยทั่วประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งยังจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านพืชสวนอีกด้วย ดูภาพเพิ่มเติมที่: https://drive.google.com/drive/folders/1khagNURm652C0eooWDzw8Uax1ZHvxooU?usp=sharin

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์