มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบโล่รางวัลการประกวด KU-KM BEST PRACTICE AWARDS ครั้งที่ 6

IMG 1874

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะต่างๆ บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับมอบโล่รางวัล "KU-KM Best Practice Awards" และรางวัล "KU-KM Mart Awards" ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบโล่รางวัลแก่คณะผู้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้คือ

รางวัล KU-KM Best Practice Awards  ได้แก่

  • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 คือ กองบริหารทั่วไป ผลงงาน: PR Super Live! เลย!!!
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัล Popular Vote คือ กองบริหารวิชาการและนิสิต ผลงาน: การจัดการความรู้โดยใช้ Model Office of Kamphaeng Saen Campus ในการพัฒนางานประจำ : การแก้ปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนประจำอาคารศูนย์เรียนรวมเบื้องต้น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงาน: ชีวิตกล้วยๆ ด้วย Google
  • รางวัลชมเชย คือ กองบริการกลาง ผลงาน: Emergency Alert แจ้งเหตุฉุกเฉินทันเวลา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รางวัลชมเชย คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงาน: การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืน        
  • รางวัลชมเชย คือ สำนักหอสมุดกำแพงแสน ผลงาน: คลังคำถาม สำนักหอสมุด กำแพงแสน

รางวัล KU-KM Mart Awards ได้แก่

ประเภทนวัตกรรม

  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (กองบริหารทั่วไปและกองบริการกลาง) ผลงาน: นวัตกรรมการจองร้านค้าด้วยระบบ  Cloud Computering
  • รางวัลชมเชย คือ กองบริหารวิชาการและนิสิต ผลงาน: Alert by Line

ประเภทองค์ความรู้พัฒนาต่อยอด

  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ กองบริหารวิชาการและนิสิต ผลงาน: การแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำศูนย์อาคารเรียนรวมเบื้องต้น
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 3 คือ กองบริการกลาง ผลงาน: การทำถุงผ้าใส่เจลประคบเย็น

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์