พิธีเปิดการสัมมนาและการทดสอบ “ระบบผนัง Curtain wall แบบ Unitized system”

 

TDWCB CW 109

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวเปิดงานสัมมนาและการทดสอบ “ระบบผนัง Curtain wall แบบ Unitized system” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หอมหวล หัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร กล่าวถึงความสำคัญในการจัดสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นด้านวิธีการทดสอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพระบบผนัง Curtain wall เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบผนังกระจกในประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าชมการทดสอบระบบผนัง curtain wall แบบ Unitized system โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันอาคารรูปทรงสมัยใหม่ ผนังด้านข้างนิยมใช้เป็นผนังกระจกหรือ Curtain wall นอกจากความสวยงามของตัวอาคารแล้วนั้น ผนังกระจกจะต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สามารถส่งผลกระทบต่อผนังได้อย่างมากเช่น ลม ฝน พายุ ความดันต่าง ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทั้งส่วนของโครงกรอบและกระจกการต้านทานแรงลม การรั่วซึมของอากาศ การรั่วซึมของน้ำเข้ามาในอาคาร โดยทางศูนย์ทดสอบหน้าต่างประตู และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ได้รับการแต่งตั้งในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์ให้เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) สาขา ประตูหน้าต่าง โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ทดสอบฯ มีความพร้อมทั้งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบและเครือข่ายเอกชนผู้ผลิตประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจก ที่นำมาทดสอบตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากลอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ขอบคุณภาพจาก: คณะวิศวกรรทศาสตร์ กำแพงแสน