มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

DSC 7946

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดดอนมะกอก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำเงินทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จำนวนเงิน 88,699 บาท ถวายวัดเพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อไป

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์         ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงศ์