โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562

IMG 1337

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 โดยมี นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการประเมินคณะผู้บริหารวิทยาเขต คณะ สำนักและผู้เข้าร่วมทุกท่าน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้สรุปผลการดำเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

  • ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต
  • ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา
  • แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต

ณ ห้องประชุมวิชาการ 1,2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์