มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2020

19oct2019 ๑๙๑๐๒๒ 0048

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ สังเกตการณ์ และเข้าร่วมพิธีการรับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress ในระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562 ณ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress ในปี 2563-2564 นั้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ISSAAS International Congress 2563 ภายใต้หัวข้อ Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่