มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คว้า 11 รางวัล การประกวด KU-KM Best Practice Awards ครั้งที่ 6

IMG 9169

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อประกวดรางวัล "KU-KM Best Practice Awards" และนำเสนอองค์ความรู้เพื่่อเข้าประกวดรางวัล "KU-KM Mart Awards" ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และในช่วงบ่ายเป็นพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล"KU-KM Best Practice Awards" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับ 11 รางวัล ดังนี้ 

ข่าว / ภาพโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์