โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562

DJI 0047

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการวันพัฒนาวิทยาเขคกำแพงแสน ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงานโครงการวันพัฒนาวิทยาเขต และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขตเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะ สำนัก ตลอดจนบุคลากร นิสิตจากคณะต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณ 3,500 คน ณ ลานหมู่บ้านกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์        ภาพมุมสูงจาก: นายวินัย จอมเเก้ว