• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะทำงานและร่วมรับฟังเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 2019

ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะทำงานและร่วมรับฟังเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 2019

DSC 3756

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และ นายสุทธิชัย อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริการกลาง พร้อมคณะเป็นตัวแทนในนามวิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับและร่วมรับฟังเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 2019 ซึ่งนำโดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์      ภาพ โดย: นานถาวร  คล้ายวงษ์