โครงการเกษตรา บูชาครู ประจำปี 2562

DSC 3835

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการเกษตรา บูชาครู ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมี ประธานการจัดโครงการจากองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยพิธีเกษตรา บูชาครู แบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 ได้แก่ นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะประมง เวลา 06.30 - 09.30 น. รอบที่ 2 ได้แก่ นิสิตศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (5 สาขา) (สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร, สาขาการจัดการธุรกิจการบิน, สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว, สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ) เวลา 09.00 - 12.00 น. และรอบที่ 3 ได้แก่ นิสิตศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สายวิทย์และสายศิลป์) เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์