โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 3128

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในการมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระหว่างส่วนงาน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของส่วนงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำองค์ความรู้ไปใช้ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ความรู้และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและส่วนงาน โดยส่วนงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมโครงการประกวดจำนวน 13 ผลงาน ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานการจัดการความรู้เรื่อง ชีวิตกล้วยๆกับGoogle โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดศาสตร์การออกกำลังกายสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการจองร้านค้าด้วยระบบ cloud computingโดย กองบริหารทั่วไปและกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์