โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริการยุค 4.0"

S 39936038

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริการยุค 4.0" โดยมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรภายในองค์กรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการบริการไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน 

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์