• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โครงการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX)"

โครงการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX)"

SSR240662 ๑๙๐๖๒๔ 0035

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนส่งเสริมคุรภาพการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง "การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)" โดยมี นายศักดิเดช อุบลสิงห์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้ประเมิน TQA Assessor สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักหอสมุดกำแพงแสน

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์     ขอขอบคุณภาพจาก: สำนักหอสมุด กำแพงแสน