นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตรระดับดี ภาคบรรยาย

AEProj62 1

ผลงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลใน "การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ส่ง 3 ผลงาน เข้าร่วมในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ทั้งการนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลมา 1 ผลงาน ดังนี้

รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตรระดับดี ภาคบรรยาย
ผลงานเรื่อง: เครื่องผลิตถ้วยใบตอง บรรจุภัณฑ์อาหารอินทรีย์

ผลงานของ: 1) นายธนัญ เจริญทวีทรัพย์  5620501973
                2) นายพลากร มะโนน้อม  5920550074
                3) นายวิทู โสดา  5920550864
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ

ส่วนอีก 2 ผลงาน เป็นการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ไม่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. เรื่อง อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยสำหรับการป้องกันอ้อยไฟไหม้ ผลงานของ 1) นายณัฏฐ์ชานนท์ ศรีจันทึก 2) นายธนกฤต ศศิสุริยาภูมิ โดยมี อ.ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ 2. เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดองแบบเพลาหมุน ผลงานของ 1) นายกษิดิ์เดช คงอ่อน 2) นายณัฐดนย์ วงศ์เลิศธนกิจ โดยมี ผศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2387-620328aeproj