2 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น FENETT'2019

FENETT62 0

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (FENETT' 2019 Conference) ภายใต้ทีม "Driving Sustainable Innovation to Build Food Circular Economy" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รายละเอียดรางวัล ดังนี้

1. รางวัลบทความดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย  

นายยุรนันท์ บรรทัดจันทร์, ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา และ อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง

เรื่อง "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งภายในหัวมันสำปะหลังสดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Visible และ Near-infrared spectroscopy"

2. รางวัลบทความดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย

นางสาวสัภยา ทองงาม, นางสาวปัณฑารีย์ เทพมาลา, นางสาวสุธิชา ชิณบุตร และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

เรื่อง "การเคลือบวุ้นบนผิวเนื้อมะพร้าวด้วยกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้า'

ขอบคุณภาพจาก: https://www.facebook.com/AE-project-fenett-2019-2317970651825552/ http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2388-620328fenett

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2388-620328fenett