รางวัลนวัตกรรมระดับสามดาว กิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Inventor C art

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลระดับสามดาว จากโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรสายอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จากผลงานเรื่อง "ระบบสร้างสภาวะฝนฟ้าคะนองเสมือนเพื่อผลิตไนเตรตไอออนสำหรับพืชที่สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ทั้งทางรากและทางใบโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง"

สมาชิกทีมงาน นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้
          1) นางสาวกมลวรรณ จุลแสน 5920550139
          2) นายธนวัฒน์ หวังเกียรติก้อง 5920551046
          3) นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร 5920551097
          4) นายณัฐพงศ์ ชัยสงคราม  5920550171
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2364-620203awards