ทีมหุ่นยนต์วิศวะ กพส. ได้รับรางวัล ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Smart Agricultural Robot Contest 2018

HKWall 1

"H-K Wall" ทีมหุ่นยนต์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จากการนำทีมของ อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล คว้ารางวัล "Best Manipulator" ได้รับรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร จากการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ประจำปี 2561 (Smart Agricultural Robot Contest 2018) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย การแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการนี้ หุ่นยนต์ต้องปฏิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลองแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ vision สำหรับตรวจวิเคราะห์ผลไม้ จากนั้นก็ต้องใช้แขนกลหยิบผลไม้สุกและดิบแยกออกจากกัน ทีม H-K Wall ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน "รางวัล Best Manipulator" นายปิยะวัตร เกิดผล นายพงศ์ศิริ แก้วทวี นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์ นายชูเกียรติ ผาลาด นาย เกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้ นายชยุต ยอดรักษ์ นายโอภาส กาฟัก นายวัชรพล บุญวงค์ นายณัฐดนย์ ณ นคร นางสาวสุกานดา สีสุ่น นาย สุวภัทร ไม้สังข์ นายเกียรติศิลป์ เตียไธสง นางสาวณัฐพร ศรีอุบล นางสาวพรธีรา มารมย์ นายศิวัช วิศาลธรรมกร นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ นางสาวโศจิรัตน์ จันทร์รักงาม อ.วรพจน์ ศตเดชากุล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์