นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการ Model UN conference 2018 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

51020

วันที่ 10 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม นำนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Model UN conference 2018 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้หัวข้อ "Reducing food loss and waste in Asia and the Pacific" ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจาก  Meiji University ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงเทพฯ

โดยนิสิตที่ร่วมนำเสนอผลงานจากกรณีศึกษาของประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” ได้แก่ Vietnam Team

  1. นางสาวลลิตา ทรงคุณ ภาควิชาพืชสวน
  2. นายนวพล รุจิวงศ์ ภาควิชาพืชสวน
  3. นางสาวนิรดา จันทรูปมัย ภาควิชาสัตวบาล
  4. นางสาวสุภาวิณี มหาสำราญ ภาควิชาสัตวบาล

และนิสิตที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานจากกรณีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Indonesia Team

  1. นางสาวณิชกานต์ เถื่อนพรม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  2. นางสาวศุภวรรณ อรุณศรีมรกต ภาควิชาพืชไร่นา
  3. นางสาวอภิญญา สนวา ภาควิชาสัตวบาล
  4. นายสุภัทร ปฐมเอม ภาควิชาพืชสวน

ข่าว/ภาพ โดย: คณะเกษตร กำแพงแสน  ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์