ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก คว้ารางวัล การนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดี

61558697 2788711534477629 4667650816683802624 o

ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก น.ส.สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร และนายฤทธิพร กล้าหาญ อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล การนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของการผสมอนุภาคในเครื่องผสมแบบใบกวนโดยใช้ DEM" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: ) เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (ชุมพร)

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์