นิสิตเครื่องกลคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประชุมวิชาการ

USTC

นางสาวสุกฤตา จำรัสศรี นางสาวสิริกาญจน์ ผลจันทร์ และ นายรัฐพงศ์ ภิรมย์ภู่ นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ในหัวข้อเรื่อง "ชุดลดขนาดชีวมวลสำหรับถ่านกะลามะพร้าวและเศษไม้ยูคาลิปตัส" และเรื่อง "คุณสมบัติกากกาแฟจากการทอริแฟคชั่น" จากการประชุมวิชาการ The Undergraduate Science and Technology Conference (5th USTC) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ดร.คณิต มานะธุระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์