โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายวิชาการ) รุ่นที่ 1