โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Okayama University ณ ประเทศญี่ปุ่น

1914

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Okayama University ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-14 กันยายน 2561 โดยนิสิตได้เรียนรู้ด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสาตร์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมยุคเก่าในพิพิธภัณฑ์ และเมื่องโบราณต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น