นิสิตที่มีความประสงค์ขอยืมใช้จักรยาน สามารถติดต่อขอลงชื่อขอยืมได้ที่หน่วยหอพักนิสิต งานกิจการนิสิต

borrow bike

นิสิตที่มีความประสงค์ขอยืมรถจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อขอลงชื่อขอยืมได้ที่หน่วยหอพักนิสิต งานกิจการนิสิต
เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนิสิต