โครงการสัมมนากิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปี 2561

DSC02269

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีโครงการสัมมนากิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางนโนบายกิจกรรมสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพลงประจำคณะได้อย่างถูกต้องก่อเกิดความรักใคร่และสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้เพลงมหาวิทยาลัยและเพลงประจำคณะเป็นสื่อระหว่างนิสิตกับรุ่นพี่และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์