โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา

ESD 8983

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูด และบุคลิกภาพ และ อาจารย์ภาวิณี ตันติโกวิทย์ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการนิสิตด้วย Service Mind ตามนโยบาย KU 4.0" และ เรื่อง "เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในงานบริการ" ซึ่งบรรยายตั้งแต่เวลา 09.10 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงศ์