โครงการอนุรักษ์พลังงาน ในหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการดำเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน"

IMG 4152

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการดำเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน" โดยมี นายสุทธิชัย อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริการกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรกำลังประสบปัญหาการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาใช้พลังงานทดแทนนำไปสู่การใช้ในชุมชนรอบข้างต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ นุ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการพลังงาน" ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์