สมัครด่วน อบรมฟรี!!! รับจำนวนจำกัด
“โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ”
(สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถ)

หลักสูตร

 • การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign (12 ชม.)
  วันที่ 1 - 2 เมษายน 2560
  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (15 ชม.)
  วันที่ 24 - 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560
  เวลา 17.00 - 20.00 น.

 • การออกแบบสื่อ Infographic (12 ชม.)
  วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560
  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3
โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4 หรือ www.cit.kps.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

Black Ribbon