ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ งานเทศกาล ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ : https://www.surveycan.com/survey/d701a0c7-f3bb-487e-8068-8861e15887ef