ตามที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน ดับไฟฟ้าทั้งวิทยาเขตเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๐๙.๑๗ น.นั้น สาเหตุเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ KV. ขาดชำรุด บริเวณด้านข้างโรงเรียนสาธิตฯ  เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานทดลอง วิจัย จึงต้องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

       จึงขออภัยและแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ โดยจุดดังกล่าวมีแผนจะดับไฟ เพื่อบำรุงรักษาช่วงปิดภาคเรียนประกอบกับวงจรไฟฟ้าสำรองที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงแสนเตรียมไว้ให้มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ กำลังปรับปรุง

           รายงานการปฏิบัติงาน

๐๗.๑๕ น. รับแจ้งไฟฟ้าดับ ๑ เฟส และทำการตรวจสอบ

๐๘.๐๐ น. พบสาเหตุและแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

             อำเภอกำแพงแสนขอดับไฟและจัดเตรียมอุปกรณ์

๐๘.๓๐ น. ดับไฟทั้งวิทยาเขตและแก้ไขจุดต่อ จำนวน ๖ จุด

๐๙.๑๗ น. จ่ายไฟฟ้าทั้งวิทยาเขตและตรวจสอบ

                                                                                                                      
                                                                                    งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
                                                                                                                              กองบริการกลาง
                                                                                                                              ๗ เมษายน ๒๕๖๐
                                                                                                                              โทร. ๓๒๓๒ , ๓๒๑๘