ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดกรอบวิจัยมุ่งเป้า เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มี การบูรณาการงานวิจัย และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในวิกฤตภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ

  1. เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. ท่องเที่ยว ภาษา กีฬา คุณภาพชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา
  3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ :  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่  ๑๐ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐     

เอกสารประกอบ : 

แบบฟอร์ม : 

  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(แบบ ว-1ด, คำชี้แจง)