สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร สังกัดกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารทั่วไป

รายละเอียดดังแนบ

Black Ribbon