ประกาศ

ผู้ปกครองที่ประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนระหว่างวิทยาเขตกำแพงแสน ถึงโรงเรียนประถม-มัธยมฐานบินกำแพงแสน ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ซึ่งจะเปิดเทอมในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งให้สิทธิเฉพาะบุตรเท่านั้น 
โปรดยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริการยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐
สำหรับผู้ขอใช้บริการใหม่โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรและผู้ปกครองมาด้วยและหากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ใช้บริการ 
ซึ่งกลุ่มงานบริการยานพาหนะจะสงวนสิทธิ์จัดรถเฉพาะผู้แจ้งเท่านั้น