สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนนำ EdPEx มาปฐมนิเทศ แก่บุคลากรในสังกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนาวิชาการ ๑ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ เป็นประธานเปิดประชุม แรกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการนำ EdPEx มาปฐมนิเทศ แก่บุคลากรระดับปฏิบัติงาน ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป โดยมี ผู้อำนวยการกองบริการกลาง ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ร่วมบรรยาย ชี้แจง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม ในโอกาสนี้ด้วย.