สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายสนับสนุน หลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น" 

Black Ribbon