เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2560   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน       นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนรัตน์  แต้วัฒนา   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี  ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะให้การต้อนรับ  ในการนี้ คณบดีได้แลกเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของการนำ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ และวิธีการดำเนินงาน การแก้ไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการประเมินเพื่อที่จะนำไปสู่ EdPEx  300  คะแนน  ในอนาคต