คณะวิทย์ศาสตร์การกีฬา อบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา

             เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ดร. วิมลมาศ ประชากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ ร่วมพิธี มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกรมพลศึกษา กับการส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา” โดยคุณนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา ในกิจกรรมมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ การออกกำลังกายในน้ำสำหรับคนอ้วน กิจกรรมเกมส์สนามเล็กสำหรับเด็กอ้วน การเต้นแอโรบิกสำหรับคนอ้วน การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน การอบรมมีระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สวนแสนปาล์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน