มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ถนนแห่งดอกไม้บาน