มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี"

วันที่ ๒๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร  พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร “ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืน