งานครบรอบ 36 ปี ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดงานครบรอบ 36 ปี ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ที่ได้ดำเนินงานมาครบ 36 ปี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน  และเป็นสถานที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการวิจัย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 12 หลักสูตร อาทิเช่น การทำวัสดุเพาะกล้าพืชอย่างง่าย, การปลูกผักอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรเชิงการค้า, การหมักปุ๋ยด้วยถุงพลาสติกดำ     ฯลฯ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ.2560  โดยมี รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง "Thailand 4.0 กับ นโยบายงานวิจัย"  ผศ.ดร. ทิวา  พาโคกทม  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน และนางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ได้นำเยี่ยมชม นิทรรศการวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน