ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร จัดฝึกอบรมนานาชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำแพงแสน และ งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการประสานงานในการร่างหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Postharvest Technology of Perishable Crops ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Israel’s Agency for International Development Cooperation (MASHAV) และ สถานเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ให้แก่ เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ ไทย จำนวน ๒๒ คน ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม