อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการก้าวสู่ EdPEx

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการก้าวสู่ EdPEx  ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารคุณภาพก้าวสู่ EdPEx และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้