ประชุมคณะกรรมบริหารวิทยาเขตกำแพงแสน สัญจร

          เพี่อเป็นการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ซึ่งครั้งนี้ได้ประชุมสัญจรมาที่ คณะเกษตรกำแพแสน สำหรับครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์.