PRDisciplineTraffic022017

มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  1. ผู้ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย
  2. กรณีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย
    • ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้เพื่อให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลเพื่อทำประวัติ
    • บุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  3. เวลา 23.00 – 05.00 น. หากมีความประสงค์เดินทางเข้า-ออก ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เพื่อให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก

มาตรการสำหรับผู้กระทำผิด

  1. กรณีเป็นนิสิต ลงโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและวินัยนิสิต ตามข้อ 2.1.3 ทำผิดกฎจราจรหรือฝ่าฝืนกฎจราจร ตัดคะแนนความประพฤติ 5 – 15 คะแนน
  2. บุคลากร แจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบตามกรณี
  3. บุคคลทั่วไป ปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง มาตรการกวดขันวินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เริ่มกวดขันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป