คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับคณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่งประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องหงส์เหิร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน พิธีลงนามความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๐ ( สควทท. ) และการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาจารย์ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตกรรมแห่งชาติ และ สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนให้การต้อนรับ โดยพิธี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ในครั้งนี้  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในการประชุมดังกล่าว มีพิธีลงนามความร่วมมือของ สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศให้นำไปสู่การสร้างนวตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ ๔.๐ มีการเชื่อมโยหลักสูตรและบูรณาการ การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยผนึกกำลังสร้างคนสาขาวิทยาศาสตร์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และล้ำหน้าในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป.

 

Mr.Taworn รายงาน KU.KPS.NEWS งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์