คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันฯ จ.เชียงราย

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1496-600215-chouw