มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดอบรม เทคนิคการสอนมวยไทยและมวยไทยโบราณ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน  ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย กิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวแทนเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนมวยไทยและมวยไทยโบราณ ขั้นพื้นฐานนานาชาติ รุ่นที่ 1  หลักสูตรมวยไทยไชโย  ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมชาวต่างชาติและชาวไทย จำนวน 45 คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้มวยไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน