มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัด “สภากาแฟ สัญจร” พบปะหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนครปฐม

             เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประกอบด้วยผู้แทน,หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฐานะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ ซึ่งการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “ สภากาแฟ สัญจร ”  จะหมุนเวียนไปในส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม โดยจัดขึ้นทุกวันพุธ ที่ 2 ของเดือน เพื่อรับทราบปัญหาติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด และการดำเนินโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖สืบเนื่องมา ซึ่งกิจกรรมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือ ประสานการปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในการประชุมนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา  สุนทรานันท์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้รับที่จะเป็นเจ้าภาพ ในครั้งต่อไป   สำหรับการเดินทางสัญจร มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยัง ได้เยี่ยมชม ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่มีอายุกว่า ๓๐ปีแล้ว ที่ปลูกทั้งสองข้างทาง ริมถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ เป็นแนวยาว บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากกว่า ๖๐๐ต้น ซึ่งขณะนี้ ได้เริ่มออกดอกบานในระยะแรกแล้ว พร้อมกับร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย.

 

ภาพ , ข่าว  Mr.Taworn KU.KPS.NEWS งานวิเทศ ประชาสัมพันธฺ และชุมชนสัมพันธ์